استفتائات

آیا جایز است معتکفی که روزه قضا، نذر یا کفاره به ذمه دارد، در ایام اعتکاف روزه بگیرد؟

معتکف باید نیت روزه-روزه هایی که برایش مشروع است- نماید؛ پس می تواند در ایام اعتکاف، روزه قضای ماه مبارک رمضان یا روزه کفاره یا روزه مستحب و غیره را بگیرد؛ اما اگر معتکف قضای روزه ماه مبارک رمضان را بر ذمه دارد و می خواهد در غیر ماه مبارک رمضان معتکف شود، باید نیت قضای روزه واجب کند، چرا که با وجود روزه واجب نمی تواند روزه مستحب بگیرد.
  • استفتائات مرتبط