استفتائات

آیا جایز است معتکف برای کار غیر ضروری، چه شرعی و چه عرفی، از مسجد خارج شود و آیا اعتکاف او باطل است؟

اگر برای کار غیر ضروری، چه شرعی و چه عرفی، از مسجد خارج شود، چه از روی فراموشی باشد و یا جهل، اعتکاف او باطل است. البته مواردی استثنا شده است که عبارتند از: 1-  برای عیادت مریض و یا معالجه او. 2-  برای تشییع جنازه و یا مهیا کردن میت برای دفن. 3-  اگر با اکراه خارج شود. لازم به ذکر است که خروج معتکف از مسجد باید محدود باشد، یعنی به میزانی که کارش انجام گردد و در صورت امکان بین راه ننشسته و اگر مجبور گشت زیر سایه ننشسته و کوتاه ترین راه را انتخاب کند.
  • استفتائات مرتبط