استفتائات

آیا معتکف می تواند اعتکاف را برهم زده و از مسجد، به نیت انصراف، خارج گردد؟

اعتکاف عبادتی مستحب است که در صورت عارضی مانند نذر واجب می شود؛ در نتیجه معتکف می تواند اعتکاف را برهم زده و از مسجد خارج شود، اما در برخی موارد چنین اجازه ای را ندارد، مانند: اول: اگر اعتکاف به واسطه نذر و مانند آن، در ایام مشخصی بر او واجب شده باشد، باید اعتکافش را به پایان برساند؛ اما اگر نذر نموده و روزهای مشخصی را برای اعتکاف تعیین نکرده بود، می تواند اعتکاف را رها کرده و در روزهای دیگری به جای آورد. دوم: اگر دو روز(دو ظهر) از اعتکاف گذشت، در این حالت باید اعتکاف را به پایان برساند، حتی اگر به نیت مستحب آغاز کرده باشد؛ مگر اینکه هنگام نیت اعتکاف، میان خود و خداوند متعال شرط نموده باشد که هرگاه بخواهد، یا در شرایط خاصی، اعتکاف را ترک نماید؛ در این صورت بنابر شرطی که کرده می تواند اعتکاف را رها کند، حتی اگر در روز سوم باشد.
  • استفتائات مرتبط