استفتائات

حکم باطل کردن اعتکاف و خروج از مسجد چیست و آیا واجب معینی بر معتکف مترتب شده است؟

چند حالت وجود دارد: 1- اعتکاف را به نیت مستحب آغاز نموده و قبل از رسیدن ظهر روز دوم آن را باطل نمود؛ در این حالت، نیازی به تکرار اعتکاف نیست.. 2- اعتکاف را به نیت مستحب آغاز نموده و پس از ظهر روز دوم آن را باطل نمود؛ در این حالت باید اعتکاف را تکرار نماید، اما نیازی به فوریت این کار نیست، بلکه می تواند پس از گذشت مدت زمانی این کار را انجام دهد. 3- الف) معتکف نذر کرده که در ایام خاصی روزه بگیرد، مانند ایام البیض؛ پس باید در سال آینده در همان ایام که نذر کرده بود معتکف شود، که به این حالت قضا گفته می شود. ب) معتکف با نذر مطلق و بدون محدود کردن ایام مشخص اعتکاف را آغاز کرده؛ پس می تواند در هر زمانی آن را اعاده کند، که به این حالت عمل و وفای به نذر گفته می شود.
  • استفتائات مرتبط