استفتائات

آیا نزدیکی با همسر در اعتکاف کفاره دارد؟ اگر اعتکاف در ماه مبارک رمضان یا در قضای آن بود و نزدیکی واقع شد، تکلیف چیست؟

اگر مقاربت در روز ماه مبارک رمضان و یا قضای آن صورت گرفت، پس دو کفاره واجب می گردد: اول: کفاره تحدی با اعتکاف. دوم: کفاره افطار در روز ماه مبارک رمضان یا قضای آن. اگر اعتکافش نذر بود، کفاره سومی نیز اضافه خواهد شد ودلیل آن مخالفت با نذر است. کفاره باطل نمودن اعتکاف به سبب نزدیکی نیز یکی از موارد زیر است: 1- آزاد کردن یک بنده 2- اطعام شصت مسکین(فقیر) 3- دو ماه روزه پیوسته و مستحب است که کفاره را با اولویت فوق انجام دهد، نه اینکه یکی را انتخاب کند؛ پس اگر نتوانست مورد اول را انجام دهد مورد دوم را انجام داده و اگر آن را نیز نتوانست انجام دهد مورد سوم را انجام دهد.
  • استفتائات مرتبط