استفتائات

آیا استفاده از موی مصنوعی برای زنان، به گونه‌ای که گردن را بپوشاند، برای گرفتن عکس و حصول شناسنامه اروپایی، جایز است؟

اگر این کار ضروری است اشکال ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.
  • استفتائات مرتبط