استفتائات

حدود خلوت حرام چه مقدار است؟

خلوتی بین زن و مرد اجنبی حرام است که زمینه را برای گناه و امور حرام آماده نماید؛ چه بسا این مورد در یک مکان عمومی رخ دهد و در یک مکان خصوصی که زمینه آن وجود ندارد، رخ ندهد؛ تحدید آن نیز مساله‌ای عرفی است.
  • استفتائات مرتبط