استفتائات

آیا نگاه کردن و دست دادن با مادر زن جایز است؟

اگر مادر زن جوان باشد، مقتضای نجابت عدم اظهار جذابیت‌ها و یا کشف حجاب مقابل همسر دختر(داماد) است و احتیاط واجب در ترک دست دادن و بوسیدن است؛ اما اگر از زنان کهنسال باشد، اشکالی ندارد، هرچند اولی ترک آن است.
  • استفتائات مرتبط