استفتائات

حکم لوازم آرایشی که از مردار حیوان ساخته می‌شود چیست؟

هر چه که از حیوان تذکیه نشده گرفته شود، چه حلال گوشت باشد چه نباشد، نجس است زیرا از اجزای مردار است. البته لوازمی که از حیواناتی که خون جهنده ندارند، مانند حشرات، ساخته می‌شود پاک است و همچنین موادی که از اجزای بی‌جان حیوانات ساخته می‌شود، مانند پشم، مو، کُرک، دندان، استخوان، ریش، منقار، ناخن، شاخ، پنجه و... پاک است و تفاوتی نمی‌کند که آن مردار مربوط به حیوان حلال گوشت بوده یا حرام گوشت و زمانی نجس می‌گردد که با رطوبت برخورد نماید. همچنین موادی که از هرگونه حیوان، چه تذکیه شده و چه غیر آن، ساخته شود و در آن تغییرات اساسی و شیمیایی رخ دهد در صورتی که واقعا دچار استحاله گردد، پاک است.
  • استفتائات مرتبط