استفتائات

اگر آب لوله کشی یا تانکر به نجاست برخورد کند، نجس می‌شود؟

آب کرّ تا زمانی که یکی از اوصافش -رنگ، بو و طعم- تغییر نکند پاک است و اگر نجاست نیز درون آن افتد و تغییر نکند باز پاک است. آب تانکر، کثیر و جزو آب جاری است و با اتصال نجس نمی‌شود مگر اینکه اوصافش تغییر کند. آب باقی مانده در محلی که پاک شده نیز پاک است.
  • استفتائات مرتبط