استفتائات

چه شرابی خوردنش حرام و محکوم به نجاست است؟ الکل نجس و پاک کدام است؟

شراب مایع مست کننده‌ای است که فقط از انگور گرفته می‌شود، اما مست کننده‌های مایع و جامدی که از غیر انگور گرفته می‌شود پاک است، اما خوردن و نوشیدن آن‌ها جایز نیست. الکل اگر مایع و از انگور گرفته شده باشد، نجس است و نوشیدن آن نیز حرام است، اما اگر از غیر انگور تهیه شده باشد، چه مایع و چه جامد، پاک است ولی خوردن و نوشیدن آن و همچنین اضافه کردنش به غذا جایز نیست.
  • استفتائات مرتبط