استفتائات

آیا به طلایی که به عنوان آویز و النگو استفاده می کنیم، زکات تعلق می گیرد؟

به طلایی که استفاده می کنید زکات تعلق نمی گیرد. ولی اگر از آن طلا استفاده نشود و یک سال نیز بگذرد، به آن خمس تعلّق می گیرد.
  • استفتائات مرتبط