استفتائات

آیا جایز است زکات را به افرادی که نفقه آنها برای ما واجب است مانند مادر و همسر، پرداخت؟

جایز نیست بر افرادی که پرداخت نفقه آنها بر انسان واجب است، زکات داد. بهتر است زکات به ارحام پرداخت شود.
  • استفتائات مرتبط