استفتائات

ماموم در رکعت دوم نماز است و امام در رکعت سوم نماز و مامون به اندازه خواندن حمد هم فرصت پیدا نکرد، وظیفه اش چیست؟

حمد را سریع تر بخوانید تا به امام برسید حتی اگر با تاخییر باشد مانعی ندارد.
  • استفتائات مرتبط