استفتائات

خواندن نمازهای یومیه در 3 نوبت بهتر است یا 5 نوبت؟

هر دو صورت ثواب دارد و ارجحیتی ندارد. زیرا پیامبر مکرم اسلام (ص) به هر دو شکل نماز میخواندند.
  • استفتائات مرتبط