بایگانی اخبار

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛
سلام علیکم،

آیا نظریۀ «اسلام محوریة القرآن» شما، به معنای انکار کلّ روایات است؟!

در جواب بیان می شود که:

عده ای به اشتباه گمان می کنند، نظریۀ «اسلام محوریة القرآن» یا همان اسلام قرآن محور، به این معناست که کلّ روایات باید نفی و انکار شوند؛ در حالی که این برداشت از نظریۀ مذکور کاملاً خطاست! قرآن محوری ای که آیت الله حیدری بدان معتقد است و جامعۀ علمی را بدان فرا می خواند، بیانگر ضرورتِ اصل و محور قرار دادن قرآن کریم، و فرعیّت روایات است.

در این نظریه، کلّ روایات نفی نمی شوند، بلکه ابتدا به قرآن عرضه می شوند، حال اگر موافقت یا عدم مخالفتشان با مبانی قرآنی احراز گردید، پذیرفته می شوند، و اگر با اصول قرآنی در تعارض بودند، طرد می شوند! باید افزود در درجۀ اول، اینکه سند حدیث صحیح است یا ضعیف، هیچ اهمیتی ندارد، بلکه آنچه که ابتدائاً ضروری است، موافقت محتوای آن خبر با مبانی قرآنی و عدم تعارضش با کتاب الله می باشد. اگر روایتی مخالف قرآن تشخیص داده شد، صحّت سند آن، مانع از ردّ آن نخواهد شد. به همین شکل، اگر مضمون حدیثی موافق قرآن قلمداد شد، ضعف سند، مانع از پذیرفتن آن نمی شود. مضاف بر اینکه رویکرد قرآنی محض، مخالف حدیث متواتر ثقلین است.

بنابراین، نظریۀ آیت الله حیدری تفاوت بنیادین با نظریۀ «قرآنیون» دارد که روایات را از اساس و به طور مطلق انکار می کنند.

  • ویدیوهای ویژه