استفتائات

آیا بازی شطرنج و پاسور بدون قمار و برد و باخت حرام است؟

در شطرنج، اگر برای تقویت و ورزش عقلی باشد، مانعی ندارد. در پاسور، به عرف عمومی نگاه کنید، اگر قمار بدانند حرام است و اگر ندانند، حلال است.
  • استفتائات مرتبط