بایگانی ویدیوها

بنده معتقدم که اساسا محوریّت و مرکزیّت در امور اعتقادی، باید قرآن باشد نه روایات..

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه