بایگانی ویدیوها

وظیفۀ پیامبران تعلیم و تزکیه می باشد نه فقط تعلیم، متأسفانه در حوز های علمیه بیشتر روی بعد علمی و تعلیم، سرمایه گذاری می شود نه روی بعد عملی و تزکیه و تهذیب…

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه