بایگانی ویدیوها

از دیدگاه آیت الله حیدری، شرایط زمانی و مکانی از مهمترین ارکانی هستند که در فرآیند استنباط احکام شرعی، به شکل وسیعتری، مدخلیت دارند.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه