استفتائات

آیا به مهریه و ارث خمس تعلق میگیرد؟

به مهریه خمس تعلق نمیگیرد مگر اینکه خارج از عرف باشد. ارث نیز دوگونه است. قابل پیشبینی که خمس ندارد و غیرمنتظره که خمس دارد.
  • استفتائات مرتبط