استفتائات

کاشت انواع ناخن

کاشت ناخن جایز نیست؛ زیرا مانع وضو و غسل می باشد و تنها در صورتیکه ناخن در اثر علتی مثل تصادف از بین برود و مایۀ عسر و حرج اجتماعی برای صاحب آن شود و خانم نتواند در مجامع اجتماعی و مجالس عمومی شرکت کند، می تواند ناخنی در حد عرف بکارد.
  • استفتائات مرتبط