بایگانی ویدیوها

الفاظ قرآن که الفاظ الهی و معصوم است را، نمی توانیم با الفاظ راوی غیر معصوم که نقل به معنا کرده، تخصیص بزنیم!

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه