بایگانی ویدیوها

تعیین مصادیق شعائر دینی و حسینی یکی از وظایف مرجعیت های دینی است نه وظیفۀ منبری ها و خطبا و هیئت های دینی و مذهبی

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه