بایگانی ویدیوها

خواستگاه علمی دانشگاه، اساسا یک علم بشری و غیر مقدس است، اما خواستگاه علمی حوزه، دینی و مقدس است… لذا می بینیم که وحدت بین این دو نهاد علمی جامعه که واقعا پرش جامعۀ ما با آنهاست به نتیجه مطلوبی نمی رسد؛ چونکه خواستگاه هر کدام متفاوت است

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه