بایگانی ویدیوها

در این دیدار که موضوع آن «علم رجال» است، آیت الله حیدری با رویکردی تحلیلی و انتقادی به رجال شیعه نگریسته و برخی از کاستی ها و نقائص آن را متذکّر شده و در خلال مباحث، به تبیین مبانی خاصّ خود پرداخته است. مشاهدۀ فایل تصویری پیش رو، به ویژه برای کسانی که از مباحث متعارف رجالی و حدیثی فراتر رفته و قصد دارند سخنان متفاوت و بعضاً جدید در این عرصه بشنوند، توصیه می شود. عناوین برخی از مطالب مهمی که در این جلسه مطرح شده عبارت اند از:
– علت نیاز به علم رجال و میزان ارزش این دانش
– ضرورت تفکیک بین سنّت واقعیه و سنّت مَحکیه (سنّت نقل شده و گزارشی)
– تبیین دو مبنای توثیق سندی و صدوری (جمع قرائن) و اشاره به مبنای برگزیده
– عدم کفایت شرط «وثاقت» راویان برای پذیرش روایت آنها و لزومِ لحاظ شرط «عالم» و «حدیث شناس بودن»
– ضرورتِ محور قرار دادن قرآن در مواجهه با روایات
– بیان مبنای خاصّ خود دربارۀ روایات متواتر و عدم پذیرش آنها به نحو موجبۀ کلیّه!
– مبنای مختار در حجیّت آراء رجالیون متقدم
– نقش جرح و تعدیل در قبول یا ردّ روایات

این جلسه در تیر ماه سال ۱۳۹۷ در دفتر معظم له برگزار شده است.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه