استفتائات

حكم مصافحه با زنانی كه مسن هستند و ديگر هیچ رقبت نكاح و مسائل جنسی نیست، چیست؟

جایز نیست.
  • استفتائات مرتبط