استفتائات

آیا نماز و روزه قضای مادر بر پسر بزرگ واجب است؟در صورت وصیت به پسرش آیا واجب می شود؟ آیا امکان دارد از اموال مادر، پول نماز و روزه را یا پسرش و یا دیگری، ‌استیجاری انجام دهد؟

خیر، واجب نیست.نماز و روزه قضا، بر فرض سوال -طبق وصیت- بر عهده پسر است.هزینه نماز و روزه از ثلث مرحومه باید پرداخت شود.
  • استفتائات مرتبط