استفتائات

غسل ترتیبی از نظر معظم له چگونه است؟ آیا ترتیب شستن سمت راست و چپ واجب است؟

از نظر معظم له در غسل ترتیبی ابتدا سر و گردن و سپس کل بدن را شسته شود و نیاز به سمت راست و چپ نیست.
  • استفتائات مرتبط