بایگانی ویدیوها

این کلیپ بیانگر چکیده یکی از مهمترین نظریات آیت الله حیدری در حوزه معرفت دینی به طور عام، و عرصه تفسیر به طور خاص است.
نظریه وحدة المفهوم و تعدد المصداق، کاربرد گسترده ای در علوم مختلف اسلامی دارد. هم در تفسیر می توان از این مبنا بهره برد و هم در فقه و کلام و غیره.
گفتنی است این مبنا، یکی از اصول و پیش فرض های اصلی نظریه مشروعیت تعدد قرائت ها از دیدگاه آیت الله حیدری است که باید در جای خود بدان پرداخت.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه