بایگانی ویدیوها

در حوزۀ معرفت دینی، هر کسی که صلاحت نظر دادن داشته باشد، حق دارد برداشت و قرائت شخصی خویش از نصوص دینی را همراه با دلیل ارائه دهد و هیچ کس حق ندارد به بهانۀ مخالف بودن با نظر او، مانع از اظهار عقیدۀ او شود.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه