بایگانی ویدیوها

ملاک ثواب و عقاب هر معرفت دینی سه اصل است:

  1. در دست داشتن دلیل معتبر نزد خود شخص
  2. تطابق یا عدم تطابق با واقع ملاک نیست
  3. دلیل حتی اگر مخالف واقع بود و به آن عمل نشود صاحبش نه تنها مأجور نیست بلکه مأثوم است و عقاب دارد.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه