بایگانی ویدیوها

نظریۀ مطابقت دارای سه رکن است: مطابِق، مطابَق، نسبت مطابقت. درمورد هر یک از این ارکان سه گانه آراء و نظریات مختلفی وجود دارد، لذا این نظریه را نمی توان بدیهی و امری مسلم تلقی کرد.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه