بایگانی ویدیوها

مستضعف کسی است که دلیل بر او اقامه شده، اما آن دلیل نزد او تام نبوده و آن را دارای اشکال می داند

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه