بایگانی ویدیوها

عده ای به غلط چنین وانمود می کنند که بنده سنّت را انکار می کنم، در حالی که بنده، سنّت را قبول دارم امّا به برخی از روایات انتقاد دارم.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه