بایگانی ویدیوها

➖با اکتفا به “اصول فقه” و “رجال”، نمی توان مجتهد و دین شناس شد!

➖نقش مبانی و پیش فرض های “کلامی” و “فلسفی” در اجتهاد فقهی

➖ ضرورت آگاهی از “علوم انسانیِ جدید” در فرایند استنباط

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه