بایگانی ویدیوها

آشنایی با مبانی فکری و دین‌شناختی آیت الله حیدری
تاریخ: ۹۸/۱۱/۱۷
در این جلسه، مباحث بسیار مهم و بنیادینی مطرح شده اند که استماع آن به علاقه مندان اندیشه های آیت الله حیدری توصیه می شود.
عناوین برخی از مباحث جلسه مذکور عبارت اند از:
➖ تمایز بین دین و معرفت دینی
➖ تبیین نظریه مشروعیت تعدد قرائت ها از دین
➖ ویژگی های دین الهی
➖ ویژگی های معرفت دینیِ بشری
➖ معنای مقدس بودن دین
➖ ضرورت بازسازی و نوسازی مداوم معرفت دینی (از منظر درون دینی)
➖ ضرورت اجتهادهای متناسب با زمان و احتراز از تقلید از علمای متقدّم
➖ تفاوت دیدگاه آیت الله حیدری با دکتر سروش، درباره تغییر و‌ بازسازی معرفت دینی متناسب با اقتضائات زمانه

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه