بایگانی ویدیوها

من ضرورت بازسازی و نوسازی معرفت دینی را با رویکرد “درون دینی” اثبات می کنم!

در هر زمانی – در عین اعتقاد به ثابتات دین -، باید فهمی متفاوت و نو نسبت به شرایط و اقتضائات جامعه بشری ارائه داد، تا دین حضور خود را در زندگی مردم حفظ کند

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه