بایگانی ویدیوها

➖ از دیدگاه بنده، در معرفت دینی هیچ پرونده ای بسته و مختومه نیست!
➖ پرونده هر مساله ای را می توان گشود و مورد بازاندیشی و تقویت یا نقد و ابطال قرار داد، البته با دلیل.
➖ آنچه که مقدس و مطلق می باشد خود دین است، اما معرفت و برداشت های علما از دین، نه مقدس است و نه مطلق و نقدناپذیر!

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه