بایگانی ویدیوها

➖ در نعمت‌های اخروی هیچ تبعیضی بین زن و مرد نیست؛ زیرا معیار در آن عالم، “انسان بودن” است و نه “مردانگی” و “زنانگی”!
➖ ریشه اصلی وقوع خطا در فهم ادبیات قرآن، برداشت نادرست “سیبویه” از ضمائر است
➖ شرافت ضمیر “مذکر” بر ضمیر “مؤنث”، دیدگاه نادرستی است که هیچ مبنای قرآنی ندارد!

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه