مقالات و دیدگاه ها » اعتقادات »

1.در این که مردان و زنان از نظر تکوینی و وجودی – چه در بُعد جسمی، چه در بُعد روحی و روان شناختی، و چه از جهت دستگاه های ادراکی و معرفت شناختی – به گونه ...

بیشتر

… (بخش دوّم)پاسخ به یک اشکالدر این جا ممکن است برای عدّه ای این اشکال یا سؤال پیش آید که از یک طرف نمی توان نسبت به نتایج قطعی علوم ...

بیشتر

(بخش اول)یکی از مطالب پذیرفته شده در میان عمدۀ عالمان مکتب تشیّع این است که اگر آیه ای از آیات قرآن کریم با یکی از احکام قطعی عقلی در ...

بیشتر

[در میان عالمان دینی به طور کلّی دو نوع نگرش متفاوت و در مواردی متقابل نسبت به اسلام وجود دارد:  رویکردی که اساس و محور آن را اخبار و روایات تشکیل می ...

بیشتر

گام چهارم اصلاحی: التزام به قاعدۀ «محوریّت قرآن و مداریّت سنت»آیا محوریّت قرآن، به معنای حذف سنّت است؟!ممکن است کسانی از روی اشتباه ...

بیشتر

یکی از مهمترین آیاتی که به جایگاه والای زنان در قرآن اشاره نموده، آیه پنجم از سوره ضحی می باشد: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ)؛ و ...

بیشتر

باید توجه داشت که:اولاً برائت مساوی با لعن نیست؛ یعنی این گونه نیست که هر کس دیگران را لعن نکرد، اصلاً اهل برائت نباشد! چنانکه برخی جریان ها تلاش ...

بیشتر

«مرجع دینی»، غیر از «مرجع فقهی» است! "ما معتقدیم هر کسی که بخواهد متصدّی شئون مرجعیت عامّه در عصر غیبت کبری شود، باید ...

بیشتر

یکی از مسائل مهمی که دربارۀ مقامات انبیاء الهی، ائمۀ معصومین (علیهم السلام) و به ویژه نبی ...

بیشتر

هر حدیثی را به صِرف اینکه حدیث است و در منبع معتبری آمده، نباید پذیرفت! در مواجهه با احادیث، نباید خوش باور و سطحی نگر بود! روایات را تنها در صورتی که ...

بیشتر

ضرورت بحث از هویّت «مرجعیّت»، ارکان و محورهای آن از دیدگاه آیت الله حیدری همان طور که می دانیم، نهاد مرجعیت و مراجع در فرهنگ شیعیان، در طول تاریخ تشیع ...

بیشتر

دلایل رجحان قرآن بر روایات (سنّت مَحکیه: سنّت نقل شده) دلیل اوّل: نقل به الفاظ بودنِ قرآن یکی از دلایل ضرورتِ اصل قرار دادن قرآن و فرع بودن ...

بیشتر