استفتائات » خمس »
آیا به هدیه خمس تعلق میگیرد؟

هدیه متعارف، مانند بقه اموال است اگر مازاد باشد خمس دارد و هدیه غیر متعارف، که خمس آن باید سریع پرداخت شود. ...

آیا به مهریه و ارث خمس تعلق میگیرد؟

به مهریه خمس تعلق نمیگیرد مگر اینکه خارج از عرف باشد. ارث نیز دوگونه است. قابل پیشبینی که خمس ندارد و غیرمنتظره که خمس دارد. ...