استفتائات » روزه »
حکم روزه‌ی شخصی که پس از اذان صبح و قبل از اذان مغرب، بخورد و بیاشامد چیست؟

چند حالت وجود دارد: 1- اگر شخص بدون در نظر گرفتن فجر(اذان صبح) بخورد و بیاشامد و حجت شرعی نیز مبنی بر طلوع فجر برایش اقامه نشده باشد، باید روزه را قضا نماید اما کفاره ندارد؛ همچنین است اگر شخص در انتهای روز، با اعتماد به دخول ...

حکم شخصی که در روزه مستحب به سبب فراموشی آب نوشید، چیست؟

خوردن و آشامیدن غیرعمدی که از روی فراموشی است، مطلقا روزه را باطل نمی‌کند، خواه روزه واجب باشد خواه مستحب. ...

آیا با تکرار موجب کفاره، خود کفاره نیز باید تکرار شود؟

کفاره با تکرار موجبش تکرار نمی‌شود؛ مگر در جماع و استمنا در روز ماه مبارک رمضان. یعنی اگر فردی دوبار جماع یا دوبار استمنا کند، دو کفاره بر او واجب می‌گردد؛ همچنین اگر شخصی در ماه مبارک رمضان، آب نوشیده و جماع کند نیز، دو کفاره بر او ...

حکم افطار عمد، چه در ماه مبارک رمضان و چه در روزه‌های واجب دیگر، چیست؟

افطار در روز ماه مبارک رمضان و در بعد از ظهر قضای آن، جایز نیست؛ همچنین است هر روزه‌ی واجب معینی، چون روزه‌ی نذر در روزی مشخص؛ پس اگر افطار بدون عذر شرعی باشد، شخص بدون شک گناه‌کار است و باید قضای آن روز و کفار‌ه‌اش را نیز ...

آیا امساک نمودن، قبل از اذان صبح ماه مبارک رمضان واجب است؟ آیا دلیلی برای این‌کار وجود دارد؟

امساک از باب مقدمه‌ی روزه و به دلیل حصول علم و یقین به تحقق روزه از ابتدای فجر است؛ پس واجب است به مقداری که یقین حاصل گردد، امساک نمود. ...

آیا مرد اجازه دارد قبل از اذان صبح و هنگامی که وقتی برای انجام غسل وجود ندارد، با همسر خود نزدیکی کند؟

مرد اجازه ندارد در لحظات پایانی شب و هنگامی که زمان برای غسل کردن تا اذان صبح وجود ندارد، با همسر خود نزدیکی و خود را جنب کند. حال اگر در لحظات پایانی شب نزدیکی نمود، چه عمدا و چه سهوا، باید تیمم بدل از غسل انجام ...

حکم روزه شخصی که با همسر خود در روز ماه مبارک رمضان، بدون قصد انزال، ملاعبه نموده و مطمئن بود که انزال واقع نمی‌شود، اما واقع شد؛ چیست؟

اگر شخصی با همسر خود در روز ماه مبارک رمضان، بدون قصد انزال، ملاعبه نموده و مطمئن بود که انزال واقع نمی‌شود، اما واقع شد؛ احتیاط واجب آن است که روزه‌ی آن روز را قضا کند. ...

اگر شخصی قبل از اذان صبح میتی را مس نمود، آیا واجب است که در همان وقت غسل کند یا خیر؟

واجب نیست که تا قبل از اذان صبح غسل کند، بلکه می‌تواند بعد از اذان نیز غسل کند و چیزی نیز بر گردنش نیست. ...

حکم شخصی که شب جنب شد و سپس بدون اینکه نیت کند تا برای غسل بیدار شود، خوابید تا اینکه اذان صبح شد، چیست؟

شخصی که در بیداری جنب شد، سپس خوابیده و نیت نکرده بود که تا قبل از اذان صبح غسل کند و خواب او نیز تا اذان صبح به درازا کشید، باید آن‌روز مانند روزه‌داران امساک کرده و سپس قضای آن‌روز را گرفته و کفاره کبری(بدون عذر) نیز بدهد. ...

اگر شخص جنب با نیت غسل خوابید، اما وقتی از خواب بیدار گشت آفتاب طلوع نموده بود، آیا حکم شخص متعمد را دارد؟

اگر شخص در حال بیداری جنب شد، سپس با این نیت که قبل از اذان صبح بیدار شود و غسل کند، خوابید و همیشه نیز عادت داشت که بیدار شود یا برای خود هشدار دهنده‌ای را قرار داد، اما تا اذان صبح بیدار نگشت، پس چیزی بر گردنش ...