استفتائات » زکات »
آیا جایز است زکات را به افرادی که نفقه آنها برای ما واجب است مانند مادر و همسر، پرداخت؟

جایز نیست بر افرادی که پرداخت نفقه آنها بر انسان واجب است، زکات داد. بهتر است زکات به ارحام پرداخت شود. ...

آیا به طلایی که به عنوان آویز و النگو استفاده می کنیم، زکات تعلق می گیرد؟

به طلایی که استفاده می کنید زکات تعلق نمی گیرد. ولی اگر از آن طلا استفاده نشود و یک سال نیز بگذرد، به آن خمس تعلّق می گیرد. ...