استفتائات » طهـارت »
من یک هفته یا دو هفته پس از پاک شدن از حیض مجددا حیض می‌گردم، آیا جایز است برای جلوگیری از عادت از قرص استفاده نمایم؟

استفاده از قرص برای جلوگیری از عادت ماهیانه مانعی ندارد، مگر در صورتی که ضرر قابل توجهی برای سلامتی داشته باشد. ...

اگر حین انجام غسل، یکی از موجبات غسل از انسان سر زد، مثلا میتی را مس نمود و یا جُنب گردید، چه باید کرد؟

اگر موجب دوم غسل، از نوع موجب اول بود، باید غسل را دوباره و از اول انجام دهد، مانند اینکه در حال انجام غسل جنابت بود و حین آن جنب گردید. اما اگر موجب غسل دوم با غسل اول متفاوت بود، مانند اینکه در حال انجام غسل ...

فردی به دلیل جهل و شرایط غیر دینی حاکم، مدت ده سال غسل‌های واجب خود را بدون ترتیب انجام می‌داده و سپس متوجه شد که ترتیب در غسل، واجب است؛ حکم غسل‌های گذشته‌اش چیست؟

در صحت غسل، ترتیب معروف -اول سمت راست و سپس سمت چپ بدن- شرط نیست، بلکه تقدیم بدن بر سر و گردن صحیح نیست. در تمامی حالات اگر پس از گذشت مدت زمانی آگاه شد که غسل‌هایش باطل بوده، واجب نیست نمازها و روزه‌هایش را تکرار کند. ...

کیفیت غسل جنابت و یا هر غسل واجب دیگری چگونه است؟

در غسل جنابت نیت قربت واجب است، سپس ابتدا تمام سر و گردن را غسل داده و سپس تمام بدن، به هر نحو، غسل داده شود و واجب نیست ابتدا سمت راست و سپس سمت چپ بدن را غسل داد، بلکه تقدم طرف چپ و یا غسل هر ...

آیا غسل زیارت از وضو کفایت می‌نماید؟

استحباب غسل زیارت ائمه(علیهم السلام) در نزد ما ثابت نیست، پس باید به نیت رجاء مطلوبیت انجام گردد و از وضو کفایت نمی‌نماید. ...

آیا مسح پا از روی کفش و جوراب صحیح است؟

مسح پا در وضو فقط باید بر روی پوست ظاهری پا انجام شود و مسح بر روی هرگونه کفش، جوراب، دمپایی و امثال آن جایز نیست و اگر در غیر ضرورت و تقیّه باشد، وضو باطل است. ...

کیفیت شرعی و صحیح وضو چگونه است؟

واجب است وضو با نیت آغاز شود و نیت انجام عمل، با قصد قربت به خداوند متعال است. سپس شستن صورت؛ از طول، از منتهای روئیدن‌گاه موی سر تا زیر چانه و از عرض، به مقدار فاصله انگشت شصت تا انگشت وسط به صورت باز و غسل بیش ...

آیا لمس آیات قرآنی و لفظ جلاله، چه در قرآن و چه در کتب دیگر، جایز است؟ حکم لمس کلمات ادعیه در صحیفه سجادیه و یا مفاتیح الجنان و... چیست؟

لمس آیات قرآنی و نیز لفظ جلاله در قرآن کریم بدون طهارت جایز نیست، اما لمس آنها در غیر قرآن مانعی ندارد؛ همچنین لمس ادعیه نیازی به طهارت ندارد. ...

مقدار واجب در مسح سر چقدر است؟

مقدار واجب عبارت است از یک قسمت از سر که از یافوخ(بالای سر) تا پیشانی امتداد می‌یابد و احتیاط مستحب آن است که از درازا به ‌اندازه یک انگشت و از پهنا به ‌اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید. مسح بر روی مو نیز جایز است، در صورتی که مو ...