استفتائات » طهـارت »
اگر بر اعضای وضو رنگ یا چسب باقی مانده باشد، آیا وضو صحیح است؟

واجب است موانع رسیدن آب به پوست، در صورتی که مقدور باشد، از بین برود؛ کما اینکه باید این‌کار را در وقت مناسب انجام داد و تمییز کردن این موانع را به تاخییر نیانداخت، به گونه‌ای که خللی به ادای نماز با شرائط آن وارد نشود. اگر تمییز کردن موانع امکان ...

پس از شستن دست‌ها و قبل از مسح سر یا پاها در وضو، اگر دست به جای مرطوبی چون لبه روشویی برخورد کرد، وظیفه چیست؟

اگر در اثر این برخورد، رطوب کمی به دست برسد، وضو صحیح است ولی در غیر این صورت وضو باطل است و تفاوتی ندارد که این رطوبت از کجا سرایت کرده باشد. همچنین است در مسح سر و پا که رطوبت اندک آن‌ها اشکالی ندارد، اما رطوبت زیاد باعث بطلان وضو ...

حکم استفاده از اشیایی که دارای پشم حیوانی است که ذبح شرعی نشده، چیست؟

پشم از جمله مواردی است که حیات ندارد؛ پس استعمالش چه از میته حیوانی که اساسا حلال گوشت است، چه از حیوانی که حرام گوشت است، جایز است؛ مادامی که این اجزا با رطوبت میته، نجس نشده باشند، که اگر چنین شد احتیاج به تطهیر دارد تا استعمالش ...

فضله خفاش پاک است یا نجس؟

فضله خفاش پاک است، چرا که خفاش خون جهنده ندارد. ...

شخصی که ترتیب را در غسل رعایت نموده، اما پس از غسل متوجه گردید که یکی از اعضای بدن را غسل نداده است؛ آیا باید غسل خود را تکرار نماید؟

اگر غسل سر و گردن و یا قسمتی از آنها ترک شد، واجب است ابتدا سرو گردن و سپس تمام بدن را غسل دهد؛ اما اگر برخی از اعضای بدن، مانند دست یا پا ترک شد، باید فقط همان عضو را غسل دهد و نیازی به تکرار ...

اگر شخصی پس از غسل شک کرد که آیا ترتیب واجب را رعایت کرده یا نه، یعنی شک نمود که آیا ابتدا سر و گردن را غسل داده یا بدن را؛ یا اینکه در صحت غسل تمام سر و گردن یا ترک برخی اجزای آن شک نمود، آیا باید غسل خود را دوباره تکرار نماید؟

بنا را بر صحت غسل بگذارد و در فرض های مطرح شده نیازی به تکرار نیست؛ همچنین است اگر در حین غسل بدن، شک در غسل سر و گردن نمود؛ اما اگر در حین غسل هر قسمت، شک در غسل جزئی از آن قسمت نمود، باید آنچه ...

اگر شخصی پس از گذشت زمانی از وجوب غسل، شک نمود که غسل کرده یا خیر، چه باید کند؟

شخصی که در انجام غسل شک نمود، در حالی که می داند موجب غسل از او سر زده بوده، واجب است دوباره غسل کند. ...

آیا خروج بول یا باد شکم، در هنگام غسل جنابت یا انواع دیگر غسل، باعث ابطال آن می شود؟

حدث اصغر در حین انجام غسل واجب، مبطل آن نیست؛ بلکه این غسل، دیگر مجزی از وضو نخواهد بود. البته اگر از غسل ترتیبی عدول و آن را به ارتماسی تبدیل کند، مجزی از وضو خواهد شد. ...

حکم آبی که در هنگام تحریک جنسی، به وسیله مداعبه(بازی) همسر یا نزدیکی یا غیر آن، از زنان خارج می شود چیست و آیا موجب غسل است؟

برای ما ثابت نگشته که زن منی دارد، اما احتیاط واجب است که در این حالت - خروج آب در هنگام تحریک جنسی - غسل جنابت انجام دهند، اما نجاستش نیز ثابت نگشته. اما آبی که در شرایط غیر از تحریک جنسی خارج گردد، پاک ...