استفتائات » نكاح »
اگر فردی با غلامی لواط نمود، آیا جایز است با خواهر یا مادر وی ازدواج نماید؟ اگر لواط کننده با خواهر لواط دهنده ازدواج کرده و سپس حکم شرعی را دانست، چطور؟

اگر فردی با غلامی لواط و به او تجاوز نمود، در این‌صورت ازدواج وی با مادر و خواهر و دختران و نواده‌گان آن غلام، بنابر احتیاط واجب حرام می‌گردد؛ البته تحریم فقط به این شکل جاری است و عکس آن یعنی ازدواج مادر و خواهر و دختران لواط ...

1. آیا جایز است مرد و زنی که باهم زنا نموده‌اند، ازدواج نمایند؟ ازدواج مرد با مادر و یا دختر آن زن چطور است؟ آیا زن می‌تواند با پدر آن مرد ازدواج نماید؟ 2. آیا ازدواج با زنی که مادر او در عقد ما بوده جایز است؟

1- اگر مرد با زن غیر شوهرداری که در عده هم نبوده زنا کرد، می‌تواند پس از پاکی زن از یک حیض، با او ازدواج نماید و اگر زن شوهردار زنا نمود، آن زن بر شوهر خود حرام نمی‌شود. اگر مرد با زن غیرشوهرداری که در عده هم  نبود ...

آیا شخصی که با زن شوهرداری زنا کرده و نمی‌دانسته زنا با زن شوهردار حرمت ابدی برای ازدواج ایجاد می‌کند، می‌تواند زمانی که این زن از همسرش طلاق گرفت با وی ازدواج کند؟

زنا با زن شوهردار، بنابر احتیاط واجب موجب حرمت ابدی بین آن دو می‌شود، به شرط آنکه هر دو هم به حکم و هم به موضوع عالم بوده باشند؛ به این معنا که هر دو می‌دانستند که در حال زنا هستند و حکم زنای با زن شوهردار را ...

اگر مردی با زن شوهردار زنا نمود و زن نیز باردار گردید، سپس شک حاصل شد که فرزند مربوط به مرد زناکار است یا همسر زن؛ پس فرزند به چه کسی ملحق می‌گردد؟

«الولد للفراش وللعاهر الحجر»(فرزند به همسر شرعی(صاحب فراش) ملحق است و سزاى زناکار سنگ است) یعنی فرزند متعلق به همسر شرعی زن است و نه مرد زناکار. ...

آیا می‌توان با زنازاده ازدواج کرد؟ و آیا او مانند سایر مکلفین، مکلف است؟

زنازاده مانند سایر مکلفین، مکلف است و ازدواج با او نیز جایز است. ...

آیا می‌توان با زن بدکاره(مشهور به زنا) ازدواج دائم یا موقت داشت؟

می‌توان با زنی که زنا کرده ازدواج نمود، اما با بدکاره(مشهور به زنا) تا پیش از توبه‌اش، نمی‌توان ازدواج نمود. ...

بر فرض تعدد زوجات، شب‌ها چگونه باید بین همسران تقسیم شود؟

تقسیم شب‌ها، در صورت تعدد زوجات، ابتداءً واجب نیست؛ به این معنا که ترک همه ایشان برای سفر و... جایز است. از هر چهار شبِ مرد، یک شب به هر همسر تعلق دارد، پس اگر شبی را در نزد یکی از همسران سپری نمود، باید شب دیگری ...

آیا زوج این حق را دارد که بین همسران خود در نحوه تعامل و یا معاشرت و یا نفقه تفاوتی قائل شود؟ به‌خصوص اگر این کار را برای رهایی از همسر دوم، پس از ایجاد حالت نفرت از او، انجام دهد؟ راه حل چیست؟

غالبا در تعدد همسران این مشکلات پیش می‌آید و این ناشی از دوری از تعالیم صحیح دین حنیف و عدم پایبندی به حقوق و واجبات است. پس اگر هر کدام از زوجین به حقوق و وظایف خود در قبال دیگری آشنا باشند این مشکلات پیش نخواهد آمد. ...

من مردی هستم که با وجود داشتن خانواده تمایل به زنان و ازدواج مجدد دارم، اما همسرم تهدید کرده که در آن صورت منزل را ترک خواهد کرد. ضمن اینکه با دختری نیز ارتباط پاکی برقرار کرده‌ام و گام‌هایی را برای ازدواج با او برداشته‌ام. نظر حضرتعالی چیست؟

شما بین دو محذور(مشکل) قرار گرفته‌اید: اول اینکه با ازدواج دوم، مشکلات فراوانی برای خانواده‌تان رخ خواهد داد و چه بسا به آشفتگی و فروپاشی خانواده منجر گردد. دوم اینکه باید با شهوت خود نسبت به بانوان مبارزه و آن را کنترل نمایید و زمام خود ...

شرایط شرعی تعدد زوجات، در صورت توان و عدم بروز هرگونه مشکل خانوادگی با همسر اول، چیست؟

خداوند متعال ازدواج بیش از یک مرتبه برای مرد را حلال شمرده و شرط آن را نیز رعایت عدالت قرار داده است؛ اما در اغلب موارد، عدم رعایت عدالت ثابت گردیده. رعایت مساوات میان همسران چه در نفقه و چه در معاشرت مشکل است، چه رسد به رعایت ...

آیا زوجه حق دارد از قرص‌های ضد بارداری استفاده کند، در حالی که زوج تمایل بسیاری به فرزند دارد؟ برعکس آن چگونه است؟

فرزندآوری و تعیین وقت مشخص و یا تاخیر آن امری توافقی بین زوجین است و هیچ کدام حق ندارد دیگری را از این حق بازدارد. در چنین مواردی باید موقعیت و شرایط جسمی و اقتصادی و اجتماعی و تربیتی لحاظ گردد؛ پس اگر بارداری برای زوجه مضر ...

خروج زن از منزل و بدون رضایت مرد چه حکمی دارد؟ حکم روزهایی که بدون اجازه همسر به زیارت و یا صله رحم برود چیست؟

خروج زوجه از منزل بدون اجازه زوج حرام است؛ پس اگر بدون اذن زوج و یا بدون دلیل شرعی از منزل خارج گشت، ناشزه محسوب می‌گردد. انجام سایر کارهای جایز شرعی، بدون اذن زوج و حتی در صورت نهی وی، حرام نیست؛ مانند خروج از منزل برای ...