استفتائات » نكاح »
آیا باید صیغه عقد را به زبان عربی صحیح خواند یا هرطور که می‌توانیم بخوانیم؟ برای وکیل شدن از طرف زوجه در عقد، کدام صیغه معتبر است؟

در صورت امکان، صیغه عقد باید به زبان عربی خوانده شود، در غیر این‌صورت از هر زبانی می‌توان استفاده نمود، به این شرط که معنا را برساند. برای رهایی از این مشکل، زوجه می‌تواند به فرد دیگری و حتی خود زوج وکالت دهد و در وکالت، موافقت ...

آیا جایز است که قبل از عقد، مرد با زن تلفنی صحبت کند؟

جایز است، در صورتی که کلام آن‌ها باعث تحریک غریزه و شهوت نشود و شامل سخنان زشت نباشد. البته اگر خواستگاری به همراه عقد شرعی بود، چنانکه در عرف برخی از کشورها چنین است، مانعی ندارد و هرگونه بخواهند می‌توانند باهم سخن بگویند. ...

اگر زنی نسبت به همسرش کراهت داشته و علاقه‌ای میان آن‌ها نباشد و قصد طلاق از او را داشته باشد و همچنین مردی باشد که آماده ازدواج با اوست، آیا حق دارد که با وی درباره ازدواج صحبت کند یا باید منتظر باشد تا همسرش او را طلاق دهد؟ اگر این زن مطلقه و در عده باشد چطور؟

مبنای ازدواج بر توافق زوجین و وجود دوستی و محبت میان آن‌هاست و این بهترین راه برای ایجاد یک خانواده و پایداری زندگی خانوادگی است، در غیر این‌صورت زندگی قوام خود را از دست داده و چه بسا به فروپاشی منتهی گردد. اما بنابر فرض سوال، جایز ...