استفتائات » احکام نگاه و حجاب »
کاشت انواع ناخن

کاشت ناخن جایز نیست؛ زیرا مانع وضو و غسل می باشد و تنها در صورتیکه ناخن در اثر علتی مثل تصادف از بین برود و مایۀ عسر و حرج اجتماعی برای صاحب آن شود و خانم نتواند در مجامع اجتماعی و ...

آیا گوش دادن به صدای زن که در حال خواندن مرثیه برای اهل بیت (ع) مشکل شرعی دارد یا خیر؟

گوش دادن به صدای زن برای مرد نامحرم محرک است و سبب آغاز گناه است و باید ترک شود. ...