استفتائات »
آیا غسل، چه واجب و چه مستحب، از وضو کفایت می کند؟

بله، از وضو کفایت می کند. اگر از مکلف حدث اصغر، مانند بول، و یا حدث اکبر، مانند جنابت، صادر شد، غسل کفایت می کند و دیگر نیازی به وضو نیست. همچنین غسل های مستحب نیز از وضو کفایت می کنند. ...